2017-2021 йилларда Узбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши буйича Х,аракатлар стратегиясини «Халк; билан мулоцот ва инсон манфаатлари йили»да амалга оширишга оид Давлат дастурини урганиш буйича